Черно Море, Artspace Luna, Burgas Bulgaria 2022

Черно море“ 2022, Димана Латева, скулптура 40/26/15см

БГ  Преди около 5000 години топящ се ледник в средиземно море превръща огромно сладководно езеро в море. Нахлуващата от Босфора вода ражда легендата за Потопа.

Днес 90% от морето е мъртво. Сладководните пълноводни реки запечатват долните пластове на водите, което го прави бедно на кислород. Инвазии на рапани и медузи през 60те и 80те години застрашават оцеляването на много видове риби. Глобалното затопляне и замърсяването продължават скоростно агонията му. На дълбочина от 90метра животът е невъзможен, но създава райски условия за консервация. Най-стари кораби в изумително добро състояние са находки от Черно Море. Докато животът на повърхността продължава турбулентно, на дъното тихо почива вечността.

Моята скулптура се състои само от сапун и лук. Те могат напълно да бъдат унищожени и разложени във вода. Произходът на лука е толкова стар, че никой не е в състояние да установи откъде идват корените му. Те са сега по цялото земно кълбо. Лукът е символ на нашата кухня, съучастник на нашите битие и култура. Какви ценности от нашия дом, кухня и живот ще завещаем на нашите потомци? Ако искаме да съхраним ценност от съвременната ни история, какъв би бил той?

"Black Sea" 2022, Dimana Lateva, sculpture 40/26/15cm
EN  About 5,000 years ago, a melting glacier in the Mediterranean sea turned a huge freshwater lake into a sea. The water rushing in from the Bosphorus gave birth to the legend of the Flood.

Today 90% of the sea is dead. Freshwater full-flow rivers seal the lower layers of the waters, making it poor in oxygen. Invasions of rapan sea snails and jellyfish in the 1960s and 1980s threatened the survival of many species of fish. Global warming and pollution continue its agony apace. At a depth of 90 meters, life is impossible, but it creates heavenly conditions for conservation. The oldest ships in remarkably good condition can be found in the Black Sea. While life on the surface continues turbulently, eternity rests quietly at the bottom.

My sculpture consists only of soap and onions. They can be fully destroyed and decomposed in water. The origin of the onion plant is so old that no one is able to determine where its roots came from. They are now all over the world. The onion here is a symbol of our cuisine, an accomplice to our existence and happiness. What values ​​from our home, culture and life will we leave to our descendants? If we want to preserve a value from our modern history, what would it be?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s